Πραγματογνωμοσύνη

Η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης μπορεί ενδεικτικά να αφορά:

 • Eπιμετρήσεις τεχνικών εργασιών

  Διενεργούμε επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

 • Προσδιορισμό σταδίου εξέλιξης έργου

  Προσδιορίζουμε και βεβαιώνουμε το στάδιο εξέλιξης του έργου και την ανιστοίχως προκύπτουσα δαπάνη των πραγματοποιηθέντων εργασιών.

 • Διαπίστωση κακοτεχνιών

  Διαπιστώνουμε κακοτεχνίες και η εκτιμούμε τον τρόπο και κόστος αποκατάστασής τους.

 • Τεκμηρίωση και εξήγηση φαινομένων τεχνικής φύσης

  Αναλαμβάνουμε τη διερεύνηση, τεκμηρίωση και εξήγηση φαινομένων τεχνικής φύσεως (ρήγματα σε οικοδομικά στοιχεία, υγρασίες κ.λ.π.)

 • 'Ελεγχο σύννομης σύνταξης τεχνικών μελετών

  Ελέγχουμε την σύνταξη τεχνικών μελετών, ως προς την πληρότητά τους, την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας και την τήρηση των σχετικών προδιαγραφών.

 • Έλεγχο εφαρμογής τεχνικών μελετών και τεχνικών προδιαγραφών

  Ελέγχουμε την εφαρμογή των μελετών και των τεχνικών προδιαγραφών και όρων σε κατασκευές, όπως έλεγχος εφαρμογής του Γ.Ο.Κ. κλπ

 • Έλεγχο θορύθου ή ρυπάνσεως από τη λειτουργία εγκαταστάσεων

  Ελέγχουμε την στάθμη θορύβου ή τη ρύπανση από τη λειτουργία εγκαταστάσεων.

 • Υποστήριξη για τεχνικά θέματα σε δικαστικές διενέξεις

  Είναι πολύ σημαντική η ικανότητα υποστήριξης μίας πραγματογνωμοσύνης σε δικαστική διένεξη, έναντι των επιχειρημάτων των αντιδίκων.

Γνώσεις - εμπειρία - ικανότητα - αποτελεσματικότητα

 • Η περισσότερο από 30 χρόνια επιτυχής επαγγελματική μου δραστηριότητα ως ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός με έδρα την Αθήνα.
 • H εικοσαετής εμπειρία μου στην αγορά ακινήτων, κυρίως στο νησί της Άνδρου ως μηχανικός εκτιμητής συνεργάτης Τραπεζών.
 • Η πολύ καλή γνώση της πολύπλοκης Πολεοδομικής Νομοθεσίας, των Κτιριοδομικών Κανονισμών και γενικότερα της σχετικής νομοθεσίας,
 • Η μεγάλη εμπειρία μου από αποτελεσματική συμμετοχή ως Τεχνικός Σύμβουλος σε πολύ δύσκολες Δικαστικές διενέξεις,

Αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για να επιτευχθεί το βέλτιστο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Δείτε και σχετικά > Τεχνικός Σύμβουλος

Θα χαρώ να συζητήσουμε όποιο σχετικό θέμα σας απασχολεί.

Δημήτρης Χέλμης
Διπλ. Πολιτικός μηχανικός
Βιογραφικό στο link

Compare listings

Compare