Επίβλεψη έργου

Η επίβλεψη ενός έργου από εμάς περιλαμβάνει τις κατωτέρω βασικότερες εργασίες:

 • Προσεκτική ανάγνωση της μελέτης

  Για την διαπίστωση τυχόν προβλημάτων υλοποίησης και επίλυσή τους σε συνεργασία με τον μελετητή.

 • Αυτοψία στην περιοχή υλοποίησης του έργου

  Αφορά την διαπίστωση δυσκολιών πρόσβασης, τυχόν προβλημάτων με όμμορες ιδιοκτησίες, τον σχεδιασμό της οργάνωσης του εργοταξίου, την λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας (διέλευση καλωδίων ηλεκτρισμού, ρέμματος, κλπ).

 • Σύνταξη αναλυτικής προσφοράς της δαπάνης της επίβλεψης και αποδοχή από τον εργοδότη

  Μετά την ανάγνωση της μελέτης και την αυτοψία στην περιοχή του έργου παρέχουμε στον ενδιαφερόμενο εργοδότη αναλυτική προσφορά προς αποδοχή της.

 • Σύνταξη χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου

  Σε συνενόηση με τον εργοδότη καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, λαμβανομένων υπόψη της οικονομικής δυνατότητας του εργοδότη, των τοπικών συνθηκών της περιοχής του έργου και της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων εργολάβων και συνεργείων.

 • Πολύ συχνή παρουσία του επιβλέποντα στο έργο

  Για τον έλεγχο της προόδου των εργασιών και για να δίδονται οδηγίες στον εκάστοτε εργολάβο για την ορθή εφαρμογή της μελέτης, και την αποφυγή λαθών είτε παραλείψεων.

 • Παρουσία κατά την πραγματοποίηση ελέγχων από Ελεγκτές Δόμησης ή άλλους Υπηρεσιακούς παράγοντες

  Σε οποιοδήποτε έλεγχο από Ελεγκτή Δόμησης ή άλλο Υπηρεσιακό παράγοντα ο επιβλέπων παρίσταται για την παροχή τυχόν απαιτούμενων διευκρινίσεων.

 • Συνεχής ενημέρωση του εργοδότη

  Ενημερώνεται συνεχώς ο ιδιοκτήτης για την πορεία των εργασιών και του παρέχεται γραπτώς αναλυτική περιοδική κατάσταση σε μορφή excel με τις πραγματοποιούμενες εργασίες και την αντίστοιχα προκύπτουσα ροή δαπανών.

 • Αναλυτική επιμέτρηση των εργασιών

  Γίνεται αναλυτική επιμέτρηση των εκάστοτε εργασιών που εκτελούνται με τιμή μονάδος, για την πληρωμή των συνεργείων σύμφωνα με τα αντιστοίχως υπογραφέντα συμφωνητικά.

 • Σύνταξη των συμφωνητικών με τα αντίστοιχα συνεργεία - εργολάβους

  Προς εξασφάλιση του εργοδότη και για την απρόσκοπτη πρόδο των εργασιών, συντάσσονται συμφωνητικά μεταξύ του εργοδότη και του εκάστοτε συνεργείου που προσδιορίζουν αναλυτικά τις εργασίες που θα πραγματοποιήσουν, τον τρόπο υλοποίησής τους, τις λοιπές υποχρεώσεις τους, και τον τρόπο πληρωμής.

 • Γραπτή και προφορική ενημέρωση των συνεργείων για τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας

  Ενημέρωση για τα μέτρα ασφαλείας και έλεγχος της ορθής τήρησης αυτών.

 • Σύνταξη των απαιτούμενων εγγράφων για τον ΕΦΚΑ

  Συντάσσονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή από τον υπόχρεο εργοδότη/εργολάβο στον ΕΦΚΑ των οφειλόμενων εισφορών.

 • Παροχή των απαιτούμενων εγγράφων για τη σύνδεση του έργου με τα δίκτυα Κοινής Ωφελείας

  Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και την εξόφληση της συμφωνηθείσας δαπάνης επίβλεψης, παρέχουμε στον εργοδότη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την σύνδεση του έργου με τα δίκτυα Κ.Ω.

Συντονισμός - Εμπειρία - Έλεγχος - Αποτελεσματικότητα

 • Η περισσότερο από 30 χρόνια επιτυχής επαγγελματική μου δραστηριότητα ως ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός με έδρα την Αθήνα. 
 • Η άριστη γνώση της πολύπλοκης Πολεοδομικής Νομοθεσίας, των Κτιριοδομικών Κανονισμών και γενικότερα της σχετικής νομοθεσίας,
 • H  εμπειρία από την επίβλεψη μεγάλου αριθμού έργων με διαφορετικές απαιτήσεις σε μεθόδους και υλικά κατασκευής.

Αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την σωστή εφαρμογή της μελέτης και την γρήγορη και χωρίς προβλήματα  υλοποίηση ενός έργου.

Θα χαρώ να συζητήσουμε όποιο σχετικό θέμα σας απασχολεί.

Δημήτρης Χέλμης
Διπλ. Πολιτικός μηχανικός
Βιογραφικό στο link

Compare listings

Compare