Αδειοδότηση

Άδεια δόμισης
κτιρίων


Ενέργειες για την αδειοδότηση για την δόμιση κτιρίων

Άδεια λειτουργίας / γνωστοποίηση καταστημάτων

Ενέργειες για την αδειοδότηση για τη λειτουργία / γνωστοποίηση λειτουργίας καταστημάτων