Επιδιώκουμε την διερεύνηση των αναγκών είτε απαιτήσεων σας σε χώρους και λειτουργίες για την μελέτη του εκάστοτε έργου, ώστε να είναι φιλικώτερο στο περιβάλλον και να ικανοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες των χρηστών του, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές συνθήκες της περιοχής, και τις απαιτήσεις λειτουργικότητας, εργονομίας, ασφάλειας και αισθητικής.
Ενδεικτικά οι προσφορές που δίνουμε για την πραγματοποίηση μελετών και την έκδοση των σχετικών Αδειών περιέχουν τις ακόλουθες παραγράφους ώστε να καθίσταται σαφής η σχέση με τον πελάτη μας.
 
Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
 
Β. ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
 
Γ. ΓΕΝΙΚΑ
 
Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.