Η επίβλεψη του εκάστοτε έργου σκοπό έχει να πραγματοποιηθεί η ποιοτική εφαρμογή της προτεινόμενης λύσης και να επιτευχθεί το βέλτιστο οικονομοτεχνικό αποτέλεσμα.
Σε αυτή περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων, η παροχή τεχνικών συμβουλών στον ιδιοκτήτη, η επιλογή των συνεργείων και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν με τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη, η σύνταξη των συμφωνητικών με τα αντίστοιχα συνεργεία, η ενημέρωση των εργολάβων για τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, η επιμέτρηση των εργασιών που εκτελούνται.

           Σημαντική υπηρεσία μας στην παρακολούθηση της ροής εργασιών και δαπανών, είναι η γραπτή αναλυτική ενημέρωση του ιδιοκτήτη (με Excel) για την πρόοδο των εργασιών και την ροή των δαπανών κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, σε τακτά χρονικά διαστήματα.